Gimnazijos logopedas

TIKSLAS:
Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

UŽDAVINIAI:
1. Šalinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
2. Sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbos ugdymo programas;
3. Konsultuoti tėvus (globėjus) ir pedagogus pagalbos vaikams teikimo klausimais;
4. Bendradarbiauti su pedagogine psichologine tarnyba;
5. Dalyvauti įvairiuose logopedams skirtuose seminaruose, konferencijose.

LOGOPEDO FUNKCIJOS
1. Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

2. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimai.

3. Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.

5. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

6. Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių ugdymu.

7. Teikia informaciją apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) kalbos raidos vertinimo išvadas ir rezultatus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. Esant Tarnybos ir ugdymo įstaigos arba Tarnybos ir šeimos susitarimui, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, negalių vaikams. Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus.

8. Dalyvauja rengiant kalbos raidos vertinimo metodikas.

9.Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

10. Kelia kvalifikaciją.