NMPP

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

Nacionalinis egzaminų centras yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai, organizuojanti ir vykdanti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atliekanti tarptautinius tyrimus.

rengia vidurinio ugdymo programos dalykų įskaitų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų nuostatus, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus bei kitus su egzaminų organizavimu ir vykdymu susijusius dokumentus;
organizuoja vidurinio ugdymo programos dalykų įskaitas, egzaminus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;
organizuoja valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus;
rengia brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis, užtikrina jų pateikimą egzamino centrams, sudaro VBE vertinimo komisijas ir organizuoja jų darbą;
organizuoja brandos egzaminų užduočių sudarytojų ir vertintojų rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą;
vykdo 5 tarptautinius švietimo tyrimus: TIMSS, PIRLS, ICCS, PISA, TALIS;
analizuoja, apibendrina ir pateikia pedagogų bendruomenei bei plačiajai visuomenei egzaminų, švietimo tyrimų rezultatus bei moksleivių pasiekimų patikrinimus;
bendradarbiauja su savivaldybėmis, dalykų asociacijomis ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis;
bendradarbiauja su LAMA BPO palaikant bendros atrankos į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemą;
teikia konsultacijas dėl brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo;
dalyvauja tobulinant pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemą;
vykdo ES SF remiamus projektus.

Išsamią informaciją rasite šioje nuorodoje