Gimnazijos misija ir vizija

Vizija
Atvira, šiuolaikiška, saugi, puoselėjanti humaniškus ir demokratiškus bendruomenės narių santykius gimnazija, siekianti organizuoti modernaus ugdymo procesą, padedanti atsiskleisti kiekvieno mokinio polinkiams ir gebėjimams, puoselėjanti senas ir formuojanti naujas tradicijas, ugdanti jaunosios kartos pilietį, sugebantį mokytis visą gyvenimą ir konkuruoti darbo rinkoje.

Misija
Vilniaus r. Mickūnų gimnazija atvira ir aktyvi švietimo institucija, kuri:
– skatina mokinių ir mokytojų saviraišką;
– padeda kiekvienam besimokančiam pasiekti gerų rezultatų ir įgyti mokymuisi būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;
– jungia mokyklos bendruomenę, puoselėja kultūrines vertybes, tradicijas ir papročius, ugdo atsakomybės jausmą;
– padeda išryškinti mokinių individualumą, puoselėja jų saviugdą ruošiant integracijai į visuomenę.
– rengia jaunimą profesinei karjerai.

Filosofija
„Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami“. Aristotelis .

Comments are closed.