Ugdymo organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metai prasideda:
2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi atitinkamai:

 

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
pradžia pabaiga
1-4 09-01 06-09* 35
5-8, IG-IIIG 09-01 06-23* 37
IVG 09-01 05-24* 33

*Gimnazija priėmė sprendimą dėl ugdymo proceso trumpinimo, atsižvelgiant į tai, kad pažintinė kultūrinė veikla bus vykdoma šeštadienį ir (ar) sekmadienį.

5.3. Priešmokyklinės gr., 1-4, 5-8, IG – IVG klasių mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros: 1-4 kl. 2021-06-10 2021-08-31
 5-8, IG-IIIG 2021-06-24 2021-08-31

*IVG klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

 

5.4. gimnazija dirba 5 dienas per savaitę;

5.5. gimnazija dirba viena pamaina;

5.6. pamokų trukmė–45 min.; 1 klasė – 35 min.

5.7. pertraukų trukmė: po 1,5,6 ir 7 pamokų – pertraukų trukmė po 10 min. ; po 2, 3 ir 4 pamokų – pertraukų trukmė po 20 min.

5.8. Gimnazija dirba kabinetų sistema. Patalpomis naudojamasi pagal Vidaus darbo tvarkos taisykles.

5.9. Visų dalykų mokoma lenkų kalba, išskyrus lietuvių kalbos programą ir užsienio kalbų (anglų, rusų) programas.

5.10. Mokslo metai mokyklos sprendimu pagal pradinio, vidurinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais, o pagal pagrindinio ugdymo programą – trimestrais. Pusmečių ir trimestrų datas tvirtina gimnazijos direktorius. Nustatoma tokia pusmečių ir trimestrų trukmė:

Trimestrų trukmė
Klasės 1 trimestras (nuo – iki) 2 trimestras (nuo – iki) 3 trimestras (nuo – iki)
5 – IIG 09-01 – 11-30 12-01 – 03-12 03-15 – 06-23
Pusmečių trukmė
Klasės I pusmetis (nuo – iki) II pusmetis (nuo – iki)
1-4 09-01 – 01-22 01-25  –   06-09
IIIG 09-01  –  01- 22 01-25  –   06-23
IVG 09-01  – 01 – 22 01-25  –  05-24

5.11. Jeigu gimnazijos IVG klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IVG klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

5.12. Esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, į gimnaziją gali nevykti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8, IG–IVG klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, ugdymo procesas bus koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. Esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei mokyklos vadovas priima sprendimą dėl ugdymo proceso sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Vilniaus rajono Švietimo skyriumi.

5.13. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl …“.