Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnas
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta informacinių technologijų mokytoja Jolanta Kozlovskienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje/ gimnazijoje/ darželyje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – IT mokytojaą, Jolantą Kozlovskienę

Tel. Nr. (8-5) 238 6387, mob tel. +370 (640) 28 674, paštas: mickunu.gimnazija@gmail.com
Miško g. 2b, Vilniaus r., Mickūnų mst.

pridedama:
Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas

LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Vaizdo duomenų tvarkymo taistklės

Privatumo politika