Nuotolinis mokymas

img-5812
Vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ :
1. T v i r t i n u gimnazijos pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu priemonių planą (pridedama).
2. S k i r i u skaitmeninių technologijų koordinatorius, kurie konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais:
2.1. Jolantą Kozlovskienę, informacinių technologijų mokytoją, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo (1-4 kl.) koordinatore, kozlovskiene@gmail.com
2.2. Leonardą Syrnickį, informacinių technologijų mokytoją metodininką, 5-IVG klasių koordinatoriumi. leosmckn@gmail.com
3. Į p a r e i g o j u informacinių technologijų mokytoją Jolantą Kozlovskienę paskelbti gimnazijos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų koordinatorius dėl techninės pagalbos.
PRIDEDAMA:
Laisvai prieinamos meodinės priemonės
Mickūnų gimnazijos nuotolinio mokymosi taisyklės
Nutolinio mokymo elgesio internete taisyklės
Nuotolinio mokymo priemonių planas